1) Наддаване: -Целта на наддаването е да се определи вариант на играта, който ще се играе. Вариантите са следните:
1.1 Игра в козов цвят. При козова игра един от цветовете (боите) се определя за доминиращ (коз), а останалите са равноправни. Силата на картите от козовия цвят е както следва (в низходящ ред): J; 9; A; 10; K; Q. В останалите цветове силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9. Карта от козовия цвят доминира над всяка карта от друг цвят независимо от силата.
1.2 Игра "Без коз". При игра "Без коз" няма доминиращ цвят. Силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9, независимо от цвета.
1.3 Игра "Всичко коз". При тази игра всички цветове са козови т. е. силата им е: J; 9; A; 10; K; Q. Отново няма доминиращ цвят. Наддаването протича по следния начин: Всеки от играчите последователно предлага един от вариантите на игра т.е. избира козов цвят или игра на "Без коз" или "Всичко коз". Ако не могат да предложат вариант на игра обявяват "пас". Силата на вариантите е следната: Най-ниският вариант е спатия. Следват каро, купа, пика, "Без коз" и "Всичко коз". Когато последната валидна обява е направена, един от другите играчи може да обяви "контра". Това означава, че играчът който я обявява възнамерява да победи при избрания от противника вариант на играта. В този случай резултатът се удвоява. В отговор един от другите може да обяви "реконтра". Тогава резултатът се учетворява. Наддаването приключва когато другите двама играчи обявят "пас".

2) Разиграване.
2.1 Игра в козов цвят. В основата на играта е правилото за задължителното отговаряне на цвета и качването в коз. Ако играчът не притежава карта от искания цвят и взятката до момента принадлежи на противника, трябва да играе коз, т. е. да цака. Ако противникът е играл коз, той трябва да даде по-висок (ако има). В случай че няма по-висок коз , трябва да отговори на коза, ако има, ако няма, може да изиграе произволна карта.
2.2.Игра "Без коз". Играе се както на игра в коз, но липсва козов цвят и единственото задължително условие е отговарянето в цвета.
2.3 Игра "Всичко коз". За разлика от "Без коз" всички цветове са козови, така че освен отговарянето в цвета е задължително и качването (даване на по-висока от дадената до момента карта от искания цвят) независимо кой печели взятката до момента. 3) Точки След края на играта всеки играч записва точки както следва:

Карта
Козов цвят
Некозов цвят
9
14
0
10
10
10
J
20
2
D
3
3
K
4
4
A
11
11

След това към получените точки се прибавят точките от Анонсите (виж по-долу). При игра на "Без коз", така получените точки се удвоявят, като единствено не се удвоява премията за капо (валат). Ако играчът, който е обявил варианта на играта е събрал повече точки от противниците си, то играта се смята за "изкарана". Ако точките са по равно м/у двама играчи, то играта се смята за "висяща", ако третият играч няма повече точки. Ако играчът обявил вида на играта събере по-малко точки дори от един от противниците, то играта се смята за "вкарана". Когато играта е изкарана, всеки играч си записва сумата от точките, които е събрал, като предварително, ги раздели на 10 и закръгли до цяло число. Когато играта е вкарана, играчът от двамата, който има повече точки си записва своите, плюс тези на играча, обявил вида на играта, разделени на 10 и закръглени, а другият играч си записва своите точки, разделени на 10 и закръглени. Ако играта е висяща, тогава другите двама играчи си записват изкараните карти (разделени на 10 и закръглени), а висящите остават за следвашото раздаване и който има най-много бройки взема и тях. Ако и следващото раздаване виси, то точките се натрупват за по-следващото и т. н. При обявена контра, играчът, събрал повече точки записва удвоения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Удвоявят се и всички премии, включително премията за валат). При обявена реконтра, играчът, събрал повече точки записва учетворения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Учетворявят се и всички премии, включително премията за валат). При обявена контра или реконтра, ако играта виси, тогава всички точки (удвоени или учетворени) остават за играча, спечелил следващото раздаване. Ако един играч е пасувал, той винаги си записва изкараните бройки(разделени на 10 и закръглени). Играта свършва когато някой от играчите събере 151 или повече точки. Ако двама или и трима играчи едновременно преминат тази граница, то печели този от тях, който има повече точки. Ако са по равно, играе се докато някой от играчите поведе. Изключение представлява правилото "С капо не се излиза". В този случай се изиграва само още едно раздаване (изключва се раздаване, в което и двамата са обявили пас и раздаване завършило с валат).

3) Анонси.
Играч, който притежава следните комбинации от карти и я/ги обяви играейки първата си карта за дадено раздаване (независимо дали картата участва в комбинацията или не), печели съответните точки: Комбинация Точки Три поредни карти от един цвят 20 Четири поредни карти от един цвят 50 Пет или повече поредни карти от един цвят 100 Четири еднакви карти (10, Q, K, A) 100 Четири деветки 150 Четири валета (J) 200 Подредбата на картите при анонсите е следната: 9; 10; J; Q; K; A. При игра на "Без коз", играчите нямат право да обявяват притежаваните от тях комбинации. Т.е. не се получават никакви примии освен за капо или последно 10. Ако една карта участва едновременно в каре и поредица от по горе изброените комбинации, играчът избира кое от двете да обяви. Ако и двата отбора са обявили анонси от поредни карти, премии за тях си записва само отборът, обявил най-висок такъв. При анонси с еднаква дължина, за по-висок се смята този, който завършва с по-висока карта. Ако най-високите анонси от поредни карти на двата отбора са равни, то всички премии за поредни карти отпадат. Ако и двата отбора са обявили карета, Точки за тях си записва само играчът, обявил каре от карти с най-висока точкова стойност (в козов цвят) Видът на комбинациите се изяснява едва след изиграване на последната карта. Така, ако един играч притежава например J, Q и K пики, обявява "терца" на първата взятка и след последната взятка уточнява например "Терца до поп от пики". Премия за "белот": Ако някой от играчите притежава Q и К от козов цвят (който и да е цвят при игра на "Всичко коз") и го обяви по време на разиграването, печели 20 точки. Обявяването на "белот" става при изиграването на първата от двете карти, ако е спазено някое от следните условия: 1. Като първа изиграна карта на взятката; 2. Отговаряйки на искания цвят. 3. При цакане, надцакване или подцакване при игра на козов цвят. Премия от 10 точки получава играчът спечелил последната взятка в играта (последно 10). Ако един играч спечели всички взятки в играта, (така нареченият "валат" или "капо"), той и игачът взел дори една ръка получават по още 50 точки. Ако и двамата не са взели карти, играчът направил "Капо", получава 100 точки.


Favorite Games LTD Copyright © 2002 - 2023  administrator@favorite-games.com   Общи условия